ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page
Blog Post
Home 5 Press Releases 5 Even though “Covid” threw the world into devastating havoc!
Embassy Press Releases / Special Notices
Even though “Covid” threw the world into devastating havoc!
It won’t be too much longer to start planning those amazing holidays and adventures that we are all longing for. In their latest Travel Blog Seven Wanderers (Australian Popular Family Travel Blog) gives many reasons “Why a family holiday to Sri Lanka should be at the top of your list” It really is the most beautiful, diverse and family friendly country. The time that we spent there earlier this year, was beyond incredible. We saw and experienced so much and cannot wait to return! Whatever you look for in a family holiday, you will find it in Sri Lanka! SLTPB Visiting Blogger Program 2020/ Feb. Project