ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page

Press Releases

Home 5 Press Releases 5 Foreign Secretary Colombage was interviewed on Ada Derana Get Real

Foreign Secretary Colombage was interviewed on Ada Derana Get Real

Foreign Secretary Colombage was interviewed on Ada Derana Get Real

by Mahieash Johnney| Episode 110 on 05 July 2021.

The discussion comprised India and the Port City; “Addressing India’s concerns on Port City project”.

The full interview could be viewed at: https://youtu.be/69-ZUrRHCnE