ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page

Press Releases

Home 5 Press Releases 5 GET REAL with Mahieash Johnney | Episode – 141 | Foreign Policy in 2022

GET REAL with Mahieash Johnney | Episode – 141 | Foreign Policy in 2022

Foreign Secretary Admiral Prof. Jayanath Colombage interviewed on "GET REAL with Mahieash Johnney | Episode 141 - Sri Lanka's Foreign Policy", telecasted on  Ada Derana 24 on 10 January 2022.
Foreign Secretary Admiral Prof. Jayanath Colombage interviewed on “GET REAL with Mahieash Johnney | Episode 141 – Sri Lanka’s Foreign Policy”, telecasted on Ada Derana 24 on 10 January 2022.

Video can be view through the following link :
https://youtu.be/RMW06rC3ao4