ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page

Press Releases

Home 5 Press Releases - Ministry 5 Free Issuing of e-Vaccine Passports Extended until 31 March 2022

Free Issuing of e-Vaccine Passports Extended until 31 March 2022

The Ministry of Public Health has announced that it will extend the free issuing of e-Vaccine Passports for those who have been vaccinated in Thailand to 31 March 2022.
The Ministry of Public Health has announced that it will extend the free issuing of e-Vaccine Passports for those who have been vaccinated in Thailand to 31 March 2022. Anyone who wishes to be issued the e-Vaccine Passport may make a request through the “International Certificate” menu in the Mor Prom application on their phone. The QR code for the e-Vaccine Passport will be available within three working days after the request has been approved and can be scanned on the next day. The free service will be available until 31 March 2022.

Mor Prom is available in iOS and Android:
👉🏻 iOS > https://shorten.moph.go.th/api/item/b-rMEjDnT
👉🏻 Android > https://play.google.com/store/apps/details…

To register in the Mor Prom application, a 13-digit number is required. Non-Thai nationals will get this number after getting the second dose of COVID-19 vaccine. The number will start with “60.” If you haven’t got the number, please contact the vaccination place or 0961909462.