ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page
Blog Post
Home 5 Press Releases 5 H.E.(Mrs.)Samantha Jayasuriya called on H.E. Pornphet Wichicholchai, President of the Senate of #Thailand and exchanged views on long lasting relationship between the two countries and strengthening links between legislative as well as multilateral bodies of #SriLanka #Thailand
H.E.(Mrs.)Samantha Jayasuriya called on H.E. Pornphet Wichicholchai, President of the Senate of #Thailand and exchanged views on long lasting relationship between the two countries and strengthening links between legislative as well as multilateral bodies of #SriLanka #Thailand
Embassy Press Releases / Special Notices
H.E.(Mrs.)Samantha Jayasuriya called on H.E. Pornphet Wichicholchai, President of the Senate of #Thailand and exchanged views on long lasting relationship between the two countries and strengthening links between legislative as well as multilateral bodies of #SriLanka #Thailand
H.E.(Mrs.)Samantha Jayasuriya called on H.E. Pornphet Wichicholchai, President of the Senate of #Thailand and exchanged views on long lasting relationship between the two countries and strengthening links between legislative as well as multilateral bodies of #SriLanka #Thailand