ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page
Blog Post
Home 5 Press Releases 5 H.E.the Ambassador meeting with Mr.Thitinan Pongsudhirak, Associated Professor and Director of Institute of Security and International Studies of Chulalongkorn University
H.E.the Ambassador meeting with Mr.Thitinan Pongsudhirak, Associated Professor and Director of Institute of Security and International Studies of Chulalongkorn University
Embassy Press Releases / Special Notices
H.E.the Ambassador meeting with Mr.Thitinan Pongsudhirak, Associated Professor and Director of Institute of Security and International Studies of Chulalongkorn University
On 29th November 2019, H.E. the Ambassador (Mrs.) Samantha Jayasuriya visited the Institute of Security and International Studies (ISIS) of the Chulalongkorn University, and held discussions with Mr. Thitinan Pongsudhirak, Associated Professor and Director of ISIS on awide range of issues related to relation between Sri Lanka and Thailand and ASEAN.