ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page
Blog Post
Home 5 Press Releases 5 H.E. the Ambassador (Mrs) Samantha K. Jayasuriya Visited Bangkok Metropolitan Administration City Hall
H.E. the Ambassador (Mrs) Samantha K. Jayasuriya Visited Bangkok Metropolitan Administration City Hall
Embassy Press Releases / Special Notices
H.E. the Ambassador (Mrs) Samantha K. Jayasuriya Visited Bangkok Metropolitan Administration City Hall

H.E. the Ambassador (Mrs) Samantha K. Jayasuriya Visited Bangkok Metropolitan Administration City Hall and held disscusion with the Governor of Bangkok (Pol Gen) Aswin Kwanmuang to day 22 January 2020. H.E. Shared views the long – standing cordial relation based on socio – cultural & relegious.

Embassy of Sri Lanka
Bangkok
22 January 2019