ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page

Press Releases

Home 5 Press Releases 5 The Ambassador of Sri Lanka to Thailand and Permanent Representative to UNESCAP together with staff of the Mission commenced work ceremonially, at the Chancery

H.E. the Ambassador of Sri Lanka to the Kingdom of Thailand and Permanent Representative to UNESCAP together with staff of the Mission commenced work ceremonially, at the Chancery

H.E. the Ambassador of Sri Lanka to the Kingdom of Thailand and Permanent Representative to UNESCAP together with staff of the Mission commenced work ceremonially, at the Chancery.
The event comprised hoisting of national flag, singing the national anthem, observing two-minute silence for war heroes, reading oath of Public Servants in Sinhala, English and Thai languages and delivering remarks by the Ambassador and Permanent Representative.
H.E. the Ambassador also outlined the role of employees of the Sri Lanka Missions abroad in order to overcome the prevailing economic crisis in the country and to achieve the Government’s vision under the theme of “A step forward towards the news century” during the next 25 years period, at a time celebrating the 75th Anniversary of Independence.