ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page

Press Releases

Home 5 Press Releases 5 Thai-Sri Lanka FTA talks to resume after 4 years

Thai-Sri Lanka FTA talks to resume after 4 years

Thai-Sri Lanka FTA talks to resume after 4 years
Thailand will launch the second free trade area (FTA) negotiations with Sri Lanka on Monday, in a bid to strengthen the economic partnership between the two countries, according to the Department of Trade Negotiations.

Auramon Supthaweethum, the department’s director-general, said the two-day negotiations will be held in Colombo, Sri Lanka.

The second round of negotiations were supposed to take place in 2018, but the discussions were put on hold for four years due to the Covid-19 pandemic and the ongoing restructuring of Sri Lanka’s government agencies.

Thailand’s committee at the talks will negotiate rules on bilateral trade, such as regulations on the origin of goods, standard of service, investments, customs and trade facilitation, she said.

Ms Auramon said the negotiations are expected to wrap up in the next 1-2 years.

Between January and November last year, the value of Thai-Sri Lankan trade stood at US$334.31 million (about 11.2 billion baht).

Thailand exported goods worth US$253 million to Sri Lanka, such as natural rubber, clothes, gems, ornaments, plastic pellets, machines and their parts.

Meanwhile, Thailand imported goods worth US$ 81.31 million from Sri Lanka, such as gems, diamonds, machine parts, clothes, plants and its products and chemicals.