ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page

Press Releases

Home 5 Press Releases 5 Hans Guttman updates on ongoing and upcoming activities of ADPC and the registration of ADPC in Sri Lanka

Hans Guttman updates on ongoing and upcoming activities of ADPC and the registration of ADPC in Sri Lanka

Hans Guttman, Executive Director of Asian Disaster Preparedness Centre (ADPC) paid a courtesy call on C.A. Caminda I Colonne, Ambassador of Sri Lanka to Thailand
Hans Guttman, Executive Director of Asian Disaster Preparedness Centre (ADPC) paid a courtesy call on C.A. Caminda I Colonne, Ambassador of Sri Lanka to Thailand and Permanent Representative to UNESACP to update on ongoing and upcoming activities of ADPC and the registration of ADPC in Sri Lanka on 09th January 2023 at the Embassy. The discussion was also held on finalization of the draft Host-Country Agreement (HCA) for ADPC in Sri Lanka. Major General (Rtd) Sudantha Ranasignhe, the focal point of ADPC for Sri Lanka and Director General of the Disaster Management Centre joined the discussion virtually from Sri Lanka. Aslam Perwaiz, Deputy Executive Director of ADPC and the A.W.S. Samanmali, First Secretary/Head of Chancery were also participated in the meeting.