ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page
Blog Post
Home 5 Press Releases 5 Messages on the Occasion of 65th Anniversary of Diplomatic Relations between Thailand and Sri Lanka.
Press-releases-1
Embassy Press Releases / Special Notices
Messages on the Occasion of 65th Anniversary of Diplomatic Relations between Thailand and Sri Lanka.

Sri Lanka and Thailand celebrated the 65th Anniversary of the Diplomatic Relations on 20th November 2020 and marking the 65th anniversary, Foreign Ministers of both countries exchanged congratulatory messages.

Message of Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs of Thailand

Messages on the Occasion of 65th Anniversary of Diplomatic Relations between Thailand and Sri Lanka.
Messages on the Occasion of 65th Anniversary of Diplomatic Relations between Thailand and Sri Lanka.