ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page

Press Releases

Home 5 Press Releases 5 On 23rd December, Ambassador C. A. Chaminda I. Colonne and staff of the Sri Lanka Embassy in Bangkok celebrated the Christmas-2021

On 23rd December, Ambassador C. A. Chaminda I. Colonne and staff of the Sri Lanka Embassy in Bangkok celebrated the Christmas-2021

On 23rd December, Ambassador C. A. Chaminda I. Colonne and staff of the Sri Lanka Embassy in Bangkok celebrated the Christmas-2021
With hundred children at Rajvithi Home for Girls, Bangkok in coordination with President of the Rajvithi Home Foundation Saisom Wongsasulaksana and its committee. Programme included with Thai traditional and musical dancing, Christmas carol singing, presenting gifts, followed by lunch.