ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page

Press Releases

Home 5 Press Releases 5 2nd YWCA Christmas Charity Bazaar at Central World

Embassy and the Permanent Mission of Sri Lanka in Bangkok participated at the 2nd YWCA Christmas Charity Bazaar at Central World, Bangkok from 20 – 26 December 2021

Embassy and the Permanent Mission of Sri Lanka in Bangkok participated at the 2nd YWCA Christmas Charity Bazaar at Central World, Bangkok from 20 – 26 December 2021.
Varieties of Dilmah Tea were attracted by the customers visited the Bazaar. The Bazaar was a great platform to promote premium and quality Ceylon Tea.