ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page
Blog Post
Home 5 Press Releases 5 Our Doors are Open, Welcome back to Paradise!
Our Doors are Open, Welcome back to Paradise!
Sri Lanka has reopened its doors to international tourists, starting on the 21st of January 2021. The versatile island paradise can once again be the sounding board for all your tropical holiday plans whether you are looking for a journey steeped in history and culture, brimming with adventure and excitement or slow, long days embracing the beauty of nature.

Discover for yourself what makes this magical island So Sri Lanka!

Thank you Sri Lankan Airlines, Lovi Ceylon and Ms. Sonali Dharmawardena for providing footage for this Video.