ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page

Press Releases

Home 5 Procurement & Tender Notice 5 REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) FOR PREPARATION OF MASTER PLAN FOR BANDARANAIKE INTERNATIONAL AIRPORT AT KATUNAYAKE, SRI LANKA – Bid No. : 100/T/2023

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND AVIATION

REQUEST FOR PROPOSAL (RFP)
FOR
PREPARATION OF MASTER PLAN FOR BANDARANAIKE INTERNATIONAL
AIRPORT AT KATUNAYAKE, SRI LANKA

AIRPORT & AVIATION SERVICES (SRI LANKA) (PRIVATE) LTD - Logo

AIRPORT & AVIATION SERVICES (SRI LANKA) PRIVATE LIMITED

Bid No. : 100/T/2023

CLOSED DATE: 24th April 2024

Bid Notice