ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page

Press Releases

Home 5 Press Releases 5 South Asia’s most focused and largest International VIRTUAL BOAT SHOW SRI LANKA 2021

South Asia’s most focused and largest International VIRTUAL BOAT SHOW SRI LANKA 2021

South Asia’s most focused and largest International VIRTUAL BOAT SHOW SRI LANKA 2021

Will be held from 25 to 29 October 2021.

You are invited to register : https://www.boatshowsrilanka.com/

This event will be the first ever virtual boat show in Sri Lanka organized to showcase country’s capabilities in recreational boating and yachting, nautical tourism, boat building and related services for export and local market.