ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page

Press Releases

Home 5 Press Releases 5 Special Address – Jayanath Colombage, Foreign Secretary for Sri Lanka

Special Address – Jayanath Colombage, Foreign Secretary for Sri Lanka

Special Address – Jayanath Colombage, Foreign Secretary for Sri Lanka

“Sri Lanka will remain neutral in the Indian Ocean and will not be a threat to any country” – Sri Lankan Foreign Secretary Admiral Prof. Jayanath Colombage reiterates in his Special Address at the ‘Ocean Nations: An Indo-Pacific Islands Dialogue’, jointly organized by the Carnegie Endowment for International Peace and the Sasakawa Peace Foundation on 20th September at the Japan Society, New York.

The video footage of the Special Address is at: https://youtu.be/jHGHHo2optg