ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page

Press Releases

Home 5 Media Releases/News 5 Indian Foreign Minister on the sidelines of the U. N. General Assembly

Indian Foreign Minister on the sidelines of the U. N. General Assembly

Indian Foreign Minister on the sidelines of the U. N. General Assembly

Foreign Minister Prof. G. L. Peiris called on the Indian Foreign Minister Dr S. Jaishankar on the sidelines of the U. N. General Assembly in New York, USA on 22 September 2021

Full Media Release at: https://mfa.gov.lk/fm-sl-india/