ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page

Press Releases

Home 5 Press Releases 5 Sri Lanka novice ordination Ceremony to honour and offer Royal merit to the King of Thailand

Sri Lanka novice ordination Ceremony to honour and offer Royal merit to His Majesty the King Bhumibol Adulyadej Phra Vajra Klao Chao Yu Hua of the Kingdom of Thailand

Sri Lanka novice ordination Ceremony to honour and offer Royal merit to His Majesty the King Bhumibol Adulyadej Phra Vajra Klao Chao Yu Hua of the Kingdom of Thailand
Ambassador of Sri Lanka & Permanent Representative to UNESCAP presided over the Sri Lanka novice ordination Ceremony conducted by Pharabhavan Khemkhun Wi, Abbot of Wat Mahayong, as preceptor to honour and offer Royal merit to His Majesty the King Bhumibol Adulyadej Phra Vajra Klao Chao Yu Hua of the Kingdom of Thailand on 28th June 2022 at Ubosot of Wat Mahayong, Phra Nakhon, Sri Ayuthaya. The ten Sri Lankan ordinated novices will study and practice the Dhamma until they reach 20 years. Thereafter, they will be ordinated as monks who continue their studies, practice and propagate Dhamma in future.