ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page

Press Releases

Home 5 Press Releases 5 The 90 Years of the National Assembly of Thailand

The 90 Years of the National Assembly of Thailand

H.E. C.A. Chaminda I. Colonne, the Ambassador of Sri Lanka and Permanent Representative to UNESCAP participated in the opening ceremony of the exhibition to commemorate the 90th anniversary of the establishment of National Assembly of the Kingdom of Thailand on 27th June 2022 at the Parliament Building.
H.E. C.A. Chaminda I. Colonne, the Ambassador of Sri Lanka and Permanent Representative to UNESCAP participated in the opening ceremony of the exhibition to commemorate the 90th anniversary of the establishment of National Assembly of the Kingdom of Thailand on 27th June 2022 at the Parliament Building.

https://web.parliament.go.th