ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page

Press Releases

Home 5 Press Releases 5 Sri Lanka’s fashion designer, Darshi Keerthisena is now presenting her Thai silk collection from her brand, BUDDHI BATIKS

Sri Lanka’s fashion designer, Darshi Keerthisena is now presenting her Thai silk collection from her brand, BUDDHI BATIKS

Sri Lanka’s fashion designer, Darshi Keerthisena is now presenting her Thai silk collection from her brand, BUDDHI BATIKS.

Her collection was inspired by hand-crafted batik pattern as well as the outfit and the accessories were inspired by the lotus flower as its strength. 🇱🇰