ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page

Press Releases

Home 5 Press Releases 5 Birth Anniversary of His Majesty King Bhumibol Adulyadej and National Day of the Kingdom of Thailand

The Embassy of Sri Lanka extends warmest best wishes to the People of the Kingdom of Thailand on the auspicious occasion of Birth Anniversary of His Majesty King Bhumibol Adulyadej and National Day of the Kingdom of Thailand

The Embassy of Sri Lanka extends warmest best wishes to the People of the Kingdom of Thailand on the auspicious occasion of Birth Anniversary of His Majesty King Bhumibol Adulyadej and National Day of the Kingdom of Thailand
The leadership and able guidance given by His Majesty Bhumibol Adulyadej for progress and prosperity of the Kingdom of Thailand and it’s People is acknowledged and celebrated today.