ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page

Press Releases

Home 5 Press Releases 5 Call on the Chairman of the Thai Chamber of Commerce and Board of Trade of Thailand, Sanan Angubolkul

The Ambassador of Sri Lanka and Permanent Representative to the UNESCAP, C. A Chaminda I. Colonne pays a courtesy call on the Chairman of the Thai Chamber of Commerce and Board of Trade of Thailand, Sanan Angubolkul

The Ambassador of Sri Lanka and Permanent Representative to the UNESCAP, C. A Chaminda I. Colonne pays a courtesy call on the Chairman of the Thai Chamber of Commerce and Board of Trade of Thailand, Sanan Angubolkul
The Ambassador of Sri Lanka and Permanent Representative to the UNESCAP, C.A Chaminda I. Colonne, paid a courtesy call on the Chairman of the Thai Chamber of Commerce and Board of Trade of Thailand, Sanan Angubolkul on 11th July 2022 and discussed on enhancing bilateral economic relations between the two countries.

The Thai Chamber of Commerce (TCC) and Board of Trade (BoT) of Thailand are jointly the center organisations of the private sector representing Thai businessmen in Thailand. The TCC and BoT comprises 36 foreign chambers of commerce, 76 provincial chambers of commerce and 144 trade associations across Thailand.

The meeting was attended by the Chairwoman of the Joint Foreign Chambers of Commerce in Thailand, Vibeke Lyssand Leirvag, the Vice Chairman of the TCC, Phairush Burapachaisri and the First Secretary (Commercial), Vireshika Bandara.