ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page

Press Releases

Home 5 Press Releases 5 The Royal Audience and the Presentation of Credentials, Dusit Palace in Bangkok

The Royal Audience and the Presentation of Credentials, Dusit Palace in Bangkok.

The Royal Audience and the Presentation of Credentials, Dusit Palace in Bangkok.

The Royal Audience and the Presentation of Credentials by Ambassador C.A. Chaminda I. Colonne, at Ambara Villa, Dusit Palace in Bangkok

His Majesty the King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua, Kingdom of Thailand has graciously granted a Royal Audience to Her Excellency C.A. Chaminda I. Colonne, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Sri Lanka to the Kingdom of Thailand, and Permanent Representative to UNESCAP, on 04th November 2021, for the Presentation of Credentials at Ambara Villa, Dusit Palace in Bangkok.

Watch Video: https://ch3plus.com/news/program/264672