ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page
The 79th commission of UNESCAP

The 79th commission of UNESCAP

Press Releases Home 5 Category: Press Releases UNESCAP The 79th commission of UNESCAP Prime Minister Srettha Thavisin successfully concludes Official Visit to Sri Lanka, 3-4 February 2024 Prime Minister Thavisin was in Sri Lanka on an invitation extended by...
10th Asia Pacific Forum on Sustainable Development (UNESCAP)

10th Asia Pacific Forum on Sustainable Development (UNESCAP)

Press Releases Home 5 Category: Press Releases UNESCAP 10th Asia Pacific Forum on Sustainable Development (UNESCAP) Sri Lankan St. Bridget’s Convent under 17 Netball Team won Championship Cup and Runner Up of under 16 Basketball Team and Under 19 Netball Team at...