ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page
Blog Post
Home 5 Press Releases 5 Today is the Nawampura Poya
Today is the Nawampura Poya
Embassy Press Releases / Special Notices
Today is the Nawampura Poya

සැරියුත් – මුගලන් මහ රහතන් වහන්සේ සම්බුදු සසුනේ අග සවු තනතුරු ලැබීම, ප්‍රථම මහා සංඝ සභාව(First Congregation) පැවැත්වීම ඇතුළු ලෝකවාසී බෞද්ධ ජනයාට අති විශේෂ සිද්ධීන් ගණනාවක් සිදුවූ නවම් පුර පොහොය අදයි.

මෙම පින්බර පොහෝදිනයේදී මම සමස්ත ශ්‍රී ලංකාවාසී බෞද්ධ ප්‍රජාවට තෙරුවන් සරණ පතමි.

 

இன்று நவம் புர பௌர்ணமி தினமாகும், அரஹந்த் செரியுத்-முகலன் மகா ரகதன் தேரர் சம்புத்த சாசனத்தில் மிக உயர்ந்த பதவிகளைப் பெற்று, உலகின் பௌத்தர்களுக்காக முதல் மகா சங்கத்தை நடத்தியது உட்பட பல சிறப்பு நிகழ்வுகள் நிகழ்ந்த நாள்.

இந்த புனித நாளில், முழு இலங்கை பௌத்த சமூகத்திற்கும் மும்மணிகளதும் ஆசீர்வாதங்களை கிடைக்க பிரார்த்திக்கிறேன்.

 

Today is the Nawampura Poya, the day when Arahat Sariyut-Mugalan theros received the highest positions in the Sambuddha Sasana, The Conduction of the first congregation and special for holding many events for the Buddhists around the world.

On this auspicious day, May the triple Gem bless on the entire Sri Lankan Buddhist community!