ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page

Press Releases

Home 5 Press Releases - Ministry 5 Thailand Pass will be closed for all new Test and Go and Sandbox applications (except Phuket Sandbox)

Thailand Pass will be closed for all new Test and Go and Sandbox applications (except Phuket Sandbox)

Deputy Prime Minister and Minister of Commerce Phumtham Wechayachai of the Kingdom of Thailand joins as Guest of Honour at Celebrations of the 76th Anniversary of Sri Lanka’s Independence at the Siam Society under the Royal Patronage in Bangkok on 09th February 2024

Deputy Prime Minister and Minister of Commerce Phumtham Wechayachai of the Kingdom of Thailand joins as Guest of Honour at Celebrations of the 76th Anniversary of Sri Lanka’s Independence at the Siam Society under the Royal Patronage in Bangkok on 09th February 2024

After signing Sri Lanka – Thailand Free Trade Agreement (SLTFTA) on 3 rd February 2024 in Colombo, and making new era of Sri Lanka – Thailand bilateral relations, Deputy Prime Minister and Minister of Commerce Phumtham Wechayachai, joined as Guest of Honour at Celebrations of Sri Lanka’s 76th Anniversary of Independence in Bangkok held at the Siam Society under the Royal Patronage in Bangkok on 09 th February 2024 organized by the Embassy and Permanent Mission of Sri Lanka in Thailand.

Prime Minister Srettha Thavisin successfully concludes Official Visit to Sri Lanka, 3-4 February 2024

Prime Minister Srettha Thavisin successfully concludes Official Visit to Sri Lanka, 3-4 February 2024

Prime Minister Thavisin was in Sri Lanka on an invitation extended by President Ranil Wickremesinghe, to participate at the 76th Anniversary celebrations of Sri Lanka’s Independence as Guest of Honour and to witness the signing of the Sri Lanka – Thailand Free Trade Agreement (SLTFTA). In addition, both parties renewed the Air Services Agreement which was originally signed in 1950 and entered into a MoU on cooperation in the Gems and Jewellery sector. The Prime Minister was accompanied by the Deputy Prime Minister and Minister of Commerce, Deputy Minister of Foreign Affairs, the Permanent Secretary of Foreign Affairs and other senior dignitaries of the Thai Government and a high-level business delegation.

Thailand’s Centre for COVID-19 Situation Administration (CCSA) ordered temporarily suspension of the Thailand Pass for all new TEST&GO and Sandbox applications (except Phuket Sandbox), effective from 22 December, 2021, citing the rising number of Omicron variant cases in the country.

Travellers who have already received a Thailand Pass QR code (approximately 200,000 applicants) will be allowed to enter Thailand under the existing conditions of the scheme they have registered. However, the government will introduce new measures for contact tracing and will ensure all travellers be tested 2 times using the RT-PCR method. The second testing will take place at government-designated facilities (no additional cost).

New registration for Thailand Pass under the Exemption from Quarantine (TEST&GO) and Living in the Blue Zone Sandbox programmes will no longer be accepted, starting from 22 December, 2021 until further notice. Applicants who have registered, but have not received their QR Code must wait for their Thailand Pass to be considered / approved. Once approved, they can enter Thailand under the scheme they have registered.
Registration for Thailand Pass under the Phuket Sandbox programme and Happy Quarantine remain open, but the government will be reviewing the situation periodically.

Kindly note the information is to serve as reference only. It is especially important to check in regularly on www.tatnews.org to stay current on what remains a very fluid and fast changing situation.

Source: https://www.tatnews.org/…/thailand-pass-temporarily…/

Mr. Tanee Sangrat, Director-General of the Department of Information and Spokesperson of the Ministry of Foreign Affairs shared the following important updates on entry into Thailand, due to the evolving situation of the Omicron variant:

Thailand Pass will be closed for all new Test and Go and Sandbox applications (except Phuket Sandbox), starting from 00.00 hrs. on 22 December 2021, until further notice.

The following new measures will apply for all applicants to Thailand Pass:

1. Applicants who have already received their Thailand Pass QR Code can enter Thailand under the scheme they have registered.

2. Applicants who have already registered, but have not yet received their QR Code must wait for their Thailand Pass to be considered / approved. Once approved, they can enter Thailand under the scheme they have registered.

3. New applicants will no longer be able to register for the Test and Go and Sandbox schemes (except for Phuket Sandbox). Thailand Pass will accept new applicants seeking to enter Thailand under the Alternative Quarantine (AQ) or Phuket Sandbox schemes only.

4. Passengers who will arrive in Thailand under the Test and Go and Sandbox schemes must now undergo a 2nd COVID-19 test using the RT-PCR technique (not ATK self-test) at government-designated facilities (no additional cost).

The Spokesperson underlined that these updated measures are temporary, and being pursued in order to prevent the further spread of the latest new COVID variant. The agencies involved will assess the situation closely and the Ministry of Foreign Affairs will share any additional updates as soon as possible.

 

นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการระงับการลงทะเบียนเดินทางเข้าประเทศไทยแบบ Test & Go แและ Sandbox (ยกเว้นจังหวัดภูเก็ต) ที่กำลังจะมีผลบังคับใช้ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ดังนี้

ระบบ Thailand Pass จะปิดรับการลงทะเบียนสำหรับการเดินทางเข้าประเทศไทย แบบ Test & Go (ได้รับการยกเว้นการกักตัว) ทั้งหมด และการเข้าประเทศไทยแบบ Sandbox ทุกจังหวัด ยกเว้นจังหวัดภูเก็ต โดยมาตรการดังกล่าวเป็นมาตรการที่จะบังคับใช้เป็นการชั่วคราว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๐.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนผ่านระบบ Thailand Pass แล้ว จะต้องปฏิบัติตามแนวทาง ดังนี้

(๑) ผู้ที่ลงทะเบียนแล้วและได้รับอนุมัติ รวมทั้งได้รับ Thailand Pass QR Code แล้ว สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้ตามมาตรการที่ได้รับอนุมัติ

(๒) ผู้ที่ลงทะเบียนแล้ว และกำลังรอการพิจารณา ขอให้รอการพิจารณา Thailand Pass QR Code หากได้รับอนุมัติจะเดินทางเข้าประเทศไทยได้ตามมาตรการที่ได้รับอนุมัติ

(๓) ผู้ที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยในรูปแบบการกักตัว (AQ) และรูปแบบ Sandbox ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ยังสามารถลงทะเบียนในระบบได้ตามปกติ

(๔) ผู้ที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยในรูปแบบ Test & Go และ Sandbox จะต้องเข้ารับการตรวจเชื้อครั้งที่ ๒ โดยวิธี RT-PCR (จากเดิม ATK) ณ สถานที่ที่ทางราชการกำหนดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

โดยนายธานีฯ ยืนยันว่า มาตรการดังกล่าว เป็นการบังคับใช้ชั่วคราว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ สายพันธุ์ใหม่ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีการประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และหากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ กระทรวงการต่างประเทศจะแจ้งให้ทราบโดยทันทีต่อไป

Deputy Prime Minister and Minister of Commerce Phumtham Wechayachai of the Kingdom of Thailand joins as Guest of Honour at Celebrations of the 76th Anniversary of Sri Lanka’s Independence at the Siam Society under the Royal Patronage in Bangkok on 09th February 2024

Deputy Prime Minister and Minister of Commerce Phumtham Wechayachai of the Kingdom of Thailand joins as Guest of Honour at Celebrations of the 76th Anniversary of Sri Lanka’s Independence at the Siam Society under the Royal Patronage in Bangkok on 09th February 2024

After signing Sri Lanka – Thailand Free Trade Agreement (SLTFTA) on 3 rd February 2024 in Colombo, and making new era of Sri Lanka – Thailand bilateral relations, Deputy Prime Minister and Minister of Commerce Phumtham Wechayachai, joined as Guest of Honour at Celebrations of Sri Lanka’s 76th Anniversary of Independence in Bangkok held at the Siam Society under the Royal Patronage in Bangkok on 09 th February 2024 organized by the Embassy and Permanent Mission of Sri Lanka in Thailand.

Prime Minister Srettha Thavisin successfully concludes Official Visit to Sri Lanka, 3-4 February 2024

Prime Minister Srettha Thavisin successfully concludes Official Visit to Sri Lanka, 3-4 February 2024

Prime Minister Thavisin was in Sri Lanka on an invitation extended by President Ranil Wickremesinghe, to participate at the 76th Anniversary celebrations of Sri Lanka’s Independence as Guest of Honour and to witness the signing of the Sri Lanka – Thailand Free Trade Agreement (SLTFTA). In addition, both parties renewed the Air Services Agreement which was originally signed in 1950 and entered into a MoU on cooperation in the Gems and Jewellery sector. The Prime Minister was accompanied by the Deputy Prime Minister and Minister of Commerce, Deputy Minister of Foreign Affairs, the Permanent Secretary of Foreign Affairs and other senior dignitaries of the Thai Government and a high-level business delegation.