ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page
Blog Post
Home 5 Press Releases 5 6th Tourism Leaders Summit and International Tourism Research Conference 2020
6th Tourism Leaders Summit and International Tourism Research Conference 2020
මධ්‍යම පළාත් සුළු හා මාධ්‍ය පරිමාණ සහ සංචාරක වෙළෙද ප්‍රදර්ශණය
තෙවන දිනය.
Live From Kandy City Center

Watch the 7th International Tourism Leaders Summit and Tourism Leaders Conference on the topic, “ Together Towards Resilient and Sustainable Sri Lanka Tourism” by Department of Economics, University of Colombo.

https://www.facebook.com/Tourismleaderssummit/videos/2740304816289817/