ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page
Blog Post
Home 5 Press Releases 5 9 MORE DAYS to pay homage to the Sacred Tooth Relic

9 MORE DAYS to pay homage to the Sacred Tooth Relic

The Most Beautiful Days in Kandy, Adorned by the Most Colourful Evenings”

Times have changed, places and spaces have changed let’s look forward to watching the beauty of the Kandy Esala Perahera Festival 2020 on Television or on cyber space at the comfort of your home.

www.kandyesalaperahera.com