ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page
Blog Post
Home 5 Press Releases 5 A group of Sri Lankans stranded in Cambodia were successfully repatriated via Singapore
A group of Sri Lankans stranded in Cambodia were successfully repatriated via Singapore
Embassy Press Releases / Special Notices
A group of Sri Lankans stranded in Cambodia were successfully repatriated via Singapore

on 9 August 2020 and special gratitude to Ministry of Foreign Affairs in Singapore, Changi International Airport Authorities, Sri Lankan Airlines, fly sri lanka, Silk Air, Ministry of Foreign Relations – SRI LANKA Sri Lanka High Commission, Singapore, Covid 19 task force in Sri Lanka, CAASL – Civil Aviation Authority of Sri Lanka Sri Lanka Army and other authorities

https://twitter.com/SLinBan…/status/1292432263410376704…