ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page

Press Releases

Home 5 Press Releases 5 Connecting Sri Lankan Tea Exporters to Thai Tea Importers, who enjoy Tea Import Quota

Connecting Sri Lankan Tea Exporters to Thai Tea Importers, who enjoy Tea Import Quota

Connecting Sri Lankan Tea Exporters to Thai Tea Importers, who enjoy Tea Import Quota
In order to promote Ceylon Tea among the Tea importers in Thailand, Ambassador of Sri Lanka to the Kingdom of Thailand and Permanent Representative to UNESCAP, C. A. Chaminda I. Colonne, chaired an online discussion organised by the Mission on 23.12.2022 between the exporters of Ceylon tea in Sri Lanka and importers of tea in Thailand who enjoy Tea import quota given by the Government of Thailand.

The Chairman of the Sri Lanka Tea Board, Niraj De Mel, tea importers in Thailand, members of Tea Exporters Association of Sri Lanka and other Ceylon tea exporters in Sri Lanka joined the online discussion.

First Secretary/Head of Chancery, A. W. S. Samanmali and First Secretary (Commercial), Vireshika Bandara of the Mission were associated with the Ambassador & Permanent Representative.