ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page
Blog Post
Home 5 Press Releases 5 Ambassador of Sri Lanka to Thailand met the Executive Members of Thai-Sri Lanka Chamber of Commerce
Ambassador of Sri Lanka to Thailand met the Executive Members of Thai-Sri Lanka Chamber of Commerce
Embassy Press Releases / Special Notices
Ambassador of Sri Lanka to Thailand met the Executive Members of Thai-Sri Lanka Chamber of Commerce

Today, 17 March 2021, Ambassador (designate) of Sri Lanka to Thailand Chaminda Colonne met the Executive Members of Thai-Sri Lanka Chamber of Commerce at the Embassy. President Akram Saroof, Vice President Sanjeewa Ediri Wickramasuriya, Secretary Januka Dilan Samarakoon, Treasurer Lal Silva and Executive Directors Somsong Sachaphimukh, S.S. Phool, Wichak Suwancharoen and Sisira Mendis were present and they assured fullest cooperation towards furthering of economic-trade ties, investment and tourism promotion between Sri Lanka and Thailand, in line with the economic diplomacy priorities of the Sri Lanka’s new Foreign Policy directives. First Secretary Saritha Ranatunga also associated with the Ambassador.

Thai Sri Lanka Chamber of Commerce