ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page
Blog Post
Home 5 Press Releases 5 As part of the series of e-Agriculture discussion initiated by the Embassy of Sri Lanka in Bangkok
As part of the series of e-Agriculture discussion initiated by the Embassy of Sri Lanka in Bangkok
Embassy Press Releases / Special Notices
As part of the series of e-Agriculture discussion initiated by the Embassy of Sri Lanka in Bangkok
with the TAMAP Project of the Finance Ministry in Sri Lanka, H.E. (Mrs.) Samantha K. Jayasuriya and the Embassy staff joined for the third online meeting which was joined by Dr. Indu Bandara, Director General of the Department of Census and Statistics, Sri Lanka and the team, Dr. Nihal Atapattu, Team Leader of TAMAP Project of the Ministry of Finance to discuss on improving the quality and reliability of agricultural statistical system and techniques in gathering data in Sri Lanka. The discussion will expand incorporating all key stakeholders and explore possibilities of tapping into expertise, both bilateral and multilateral, available in Thailand. The Census and Statistics Department will soon release an important analytical report – The National Statistical Review of Sri Lanka. Glad to be part of an important work for the Sri Lankan Agricultural sector. Technical Assistance to the Modernisation of Agriculture Programme