ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page
Blog Post
Home 5 Press Releases 5 BBC collaborates with Sri Lanka Tourism to revive Tourism Sector.
BBC collaborates with Sri Lanka Tourism to revive Tourism Sector.
Embassy Press Releases / Special Notices
BBC collaborates with Sri Lanka Tourism to revive Tourism Sector.

The campaign was launched in June 2020 with a coverage of 375 spots on 30-second commercials for a period of one month and was aired in South Asia, Asia Pacific, Middle East, North America and Europe news feeds of the BBC Network, (both Digital and TV).

Full Story: https://ceylontoday.lk/…/bbc-collaborates-with-sri-lanka-to…