ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page
Blog Post
Home 5 Press Releases 5 Black pepper is one of the most consumed spices in the world.
Black pepper is one of the most consumed spices in the world.
Embassy Press Releases / Special Notices
Black pepper is one of the most consumed spices in the world.

Even though the spice is native to South India, pepper from Sri Lanka is rich in piperine. With the help of its distinct pungency, Ceylon Pepper enjoys a premium price and high demand in the global spice market. Ceylon Pepper is available in many forms and benefits the consumer in a lot of ways.

Learn more: https://bit.ly/3egfGeh