ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page
Blog Post
Home 5 Press Releases 5 ‘Can a revolutionary change be made in agricultural marketing?- sharing experience in Thai Market’.
'Can a revolutionary change be made in agricultural marketing?- sharing experience in Thai Market'.
Embassy Press Releases / Special Notices
‘Can a revolutionary change be made in agricultural marketing?- sharing experience in Thai Market’.
Deputy Prime Minister and Minister of Commerce Phumtham Wechayachai of the Kingdom of Thailand joins as Guest of Honour at Celebrations of the 76th Anniversary of Sri Lanka’s Independence at the Siam Society under the Royal Patronage in Bangkok on 09th February 2024

Deputy Prime Minister and Minister of Commerce Phumtham Wechayachai of the Kingdom of Thailand joins as Guest of Honour at Celebrations of the 76th Anniversary of Sri Lanka’s Independence at the Siam Society under the Royal Patronage in Bangkok on 09th February 2024

After signing Sri Lanka – Thailand Free Trade Agreement (SLTFTA) on 3 rd February 2024 in Colombo, and making new era of Sri Lanka – Thailand bilateral relations, Deputy Prime Minister and Minister of Commerce Phumtham Wechayachai, joined as Guest of Honour at Celebrations of Sri Lanka’s 76th Anniversary of Independence in Bangkok held at the Siam Society under the Royal Patronage in Bangkok on 09 th February 2024 organized by the Embassy and Permanent Mission of Sri Lanka in Thailand.

Prime Minister Srettha Thavisin successfully concludes Official Visit to Sri Lanka, 3-4 February 2024

Prime Minister Srettha Thavisin successfully concludes Official Visit to Sri Lanka, 3-4 February 2024

Prime Minister Thavisin was in Sri Lanka on an invitation extended by President Ranil Wickremesinghe, to participate at the 76th Anniversary celebrations of Sri Lanka’s Independence as Guest of Honour and to witness the signing of the Sri Lanka – Thailand Free Trade Agreement (SLTFTA). In addition, both parties renewed the Air Services Agreement which was originally signed in 1950 and entered into a MoU on cooperation in the Gems and Jewellery sector. The Prime Minister was accompanied by the Deputy Prime Minister and Minister of Commerce, Deputy Minister of Foreign Affairs, the Permanent Secretary of Foreign Affairs and other senior dignitaries of the Thai Government and a high-level business delegation.

The Embassy, together with the Ministry of Agriculture in Sri Lanka and Technical Assistance to the Modernisation of Agriculture Programme (TAMAP) successfully co-hosted a Webinar on the theme ‘Can a revolutionary change be made in agricultural marketing?- sharing experience in Thai Market’.

The discussion focused on supply and demand management in economic centres, e- connectivity with suppliers and buyers, feasible transportation modes, use of statistics for agriculture modernization and value addition. Over 120 participants from the government and private sector, including higher managerial level participated in the Webinar. This was the first in a series of knowledge sharing meetings that the Embassy agreed to join with MOA and Technical Assistance to the Modernisation of Agriculture Programme -TAMAP Sri Lanka to help those involved in Agribusiness.

Link to FB live video: https://www.facebook.com/121418179…/videos/346190950045759

කෘෂි අලෙවිකරණයේ විප්ලවීය වෙනසක් කළ හැකිද? තායිලන්ත කෘෂි වෙළඳපොලේ අත්දැකීම් ගැන අන්තර්ජාලය හරහා සම්මන්ත්‍රණයක්…

තායිලන්තයේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය විසින් කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය හා TAMAP ව්‍යාපෘතිය සමඟ හවුල්ව Zoom සහ ෆේස්බුක් හරහා 2020 ඔක්තෝබර් 14 වන දින ශ්‍රී ලංකා වේලාවෙන් දහවල් 1.30 ට මෙම වැඩසටහන සජීවීව විකාශය කරනු ලබයි. Technical Assistance To The Modernisation Of Agriculture Programme

ඔබත් ලියපදිංචි වන්න: https://forms.gle/Qd4bxso2w3JnYuKP9