ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page
Blog Post
Home 5 Press Releases 5 ‘Can a revolutionary change be made in agricultural marketing?- sharing experience in Thai Market’.
'Can a revolutionary change be made in agricultural marketing?- sharing experience in Thai Market'.
Embassy Press Releases / Special Notices
‘Can a revolutionary change be made in agricultural marketing?- sharing experience in Thai Market’.
Commemorating the 25th Anniversary of UN Proclamation of the International Day of Vesak, Sri Lanka gifts an Art work of ‘Sri Dalada Perahera’ to UNESCAP for displaying at the United Nations Conference Centre (UNCC) in Bangkok

Commemorating the 25th Anniversary of UN Proclamation of the International Day of Vesak, Sri Lanka gifts an Art work of ‘Sri Dalada Perahera’ to UNESCAP for displaying at the United Nations Conference Centre (UNCC) in Bangkok

At the United Nations Conference Centre (UNCC),Bangkok, on the Visakha Pooja Day, 22nd May 2022 (22May Vesak 2567 BE), commemorating the 25th Anniversary of United Nations Proclamation of the International Day of Vesak, Ambassador of Sri Lanka and Permanent Representative to UNESCAP, C. A. Chaminda I. Colonne, handed over a magnificent traditional Art work of ‘Sri Dalada Perahera’ to the Under-Secretary-General of the United Nations & Executive Secretary of the United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP) Armida Salsiah Alisjahbana to display at the UNCC in Bangkok.

Sri Lanka Embassy in Bangkok joins the “57th Diplomatic Red Cross Bazaar” inaugurated by Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn

Sri Lanka Embassy in Bangkok joins the “57th Diplomatic Red Cross Bazaar” inaugurated by Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn

The Embassy and Permanent Mission of Sri Lanka in Bangkok joined the International Charity product expo of the year “57th Diplomatic Red Cross Bazaar” under the theme “Shop for a Cause” at Siam Paragon, Bangkok from 17-19 May 2024, organized by the Thai Red Cross Society in collaboration with the spouses of the Ambassadors in Bangkok. The spouse of the Ambassador of Sri Lanka Stephen Senanayake was a member of the organizing committee and Co-Director of the raffle draw. For the very first time Thai Red Cross souvenirs and raffle tickets were purchased all over the world through online platform iredcross.org.

The Embassy, together with the Ministry of Agriculture in Sri Lanka and Technical Assistance to the Modernisation of Agriculture Programme (TAMAP) successfully co-hosted a Webinar on the theme ‘Can a revolutionary change be made in agricultural marketing?- sharing experience in Thai Market’.

The discussion focused on supply and demand management in economic centres, e- connectivity with suppliers and buyers, feasible transportation modes, use of statistics for agriculture modernization and value addition. Over 120 participants from the government and private sector, including higher managerial level participated in the Webinar. This was the first in a series of knowledge sharing meetings that the Embassy agreed to join with MOA and Technical Assistance to the Modernisation of Agriculture Programme -TAMAP Sri Lanka to help those involved in Agribusiness.

Link to FB live video: https://www.facebook.com/121418179…/videos/346190950045759

කෘෂි අලෙවිකරණයේ විප්ලවීය වෙනසක් කළ හැකිද? තායිලන්ත කෘෂි වෙළඳපොලේ අත්දැකීම් ගැන අන්තර්ජාලය හරහා සම්මන්ත්‍රණයක්…

තායිලන්තයේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය විසින් කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය හා TAMAP ව්‍යාපෘතිය සමඟ හවුල්ව Zoom සහ ෆේස්බුක් හරහා 2020 ඔක්තෝබර් 14 වන දින ශ්‍රී ලංකා වේලාවෙන් දහවල් 1.30 ට මෙම වැඩසටහන සජීවීව විකාශය කරනු ලබයි. Technical Assistance To The Modernisation Of Agriculture Programme

ඔබත් ලියපදිංචි වන්න: https://forms.gle/Qd4bxso2w3JnYuKP9