ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page
Blog Post
Home 5 Press Releases 5 Civil Society Activists are the key voice to be heard from ground level in realizing SDGs
Civil Society Activists are the key voice to be heard from ground level in realizing SDGs
Embassy Press Releases / Special Notices
Civil Society Activists are the key voice to be heard from ground level in realizing SDGs

and therefore, improving the quality of CSOs engagement is critical – H.E. (Mrs.) Samantha K. Jayasuriya as the Chair of 7th Asia Pacific Forum on Sustainable Development APFSD at a follow up meeting to discuss on overcoming technical difficulties and enhancing CSO engagements in upcoming APFSD

7th APFSD: https://www.unescap.org/apfsd/7/

https://twitter.com/SLinBangkok/status/1321040605229666304