ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page
Blog Post
Home 5 Press Releases 5 Commemoration of World Tsunami Awareness Day 2020
Commemoration of World Tsunami Awareness Day 2020
Embassy Press Releases / Special Notices
Commemoration of World Tsunami Awareness Day 2020

H.E.(Mrs.) Samantha K. Jayasuriya, Ambassador and PR to UNESCAP joined the observance of Tsunami Day and Sri Lanka Flag of Sri Lanka was represented at the 21st Advisory Council Meeting of Tsunami Trust Fund, as an observer state on 05 Nov 2020 (UNDRR, Plan2Survive, Asia Pacific)
Learn more about how the Tsunami Trust Fund helps to keep Asia Pacific safe and how the region can create a Plan2Survive for when the 🌊 hits. World Tsunami Day: https://bit.ly/34KEl7P