ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page
Blog Post
Home 5 Press Releases 5 Congratulations Junior Master Chef Georgia on your achievement …!!!
Congratulations Junior Master Chef Georgia on your achievement ...!!!
Embassy Press Releases / Special Notices
Congratulations Junior Master Chef Georgia on your achievement …!!!
Once again Sri Lankan cuisine goes along with the champion !

Congratulations to 11-year-old Georgia, the champion of Junior MasterChef Australia for her delectable array of Sri Lankan curries along with her unique dessert named “Tropical Mess”, which was inspired by her love for her Sri Lankan heritage which secured her this fabulous win!

https://bit.ly/36kAAVX