ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page

Press Releases

Home 5 Press Releases 5 Discussion on Customs cooperation and Customs related matters

Ambassador of Sri Lanka to the Kingdom of Thailand and Permanent Representative to the UNESCAP, C. A. Chaminda I. Colonne called on the Director General of Customs, Patchara Anantasilp on 05.10.2022 and discussed on Customs cooperation and Customs related matters

Ambassador of Sri Lanka to the Kingdom of Thailand and Permanent Representative to the UNESCAP, C. A. Chaminda I. Colonne called on the Director General of Customs, Patchara Anantasilp on 05.10.2022 and discussed on Customs cooperation and Customs related matters.
First Secretary/Head of Chancery, A. W. S. Samanmali and First Secretary (Commercial), Vireshika Bandara of the Mission were associated with the Ambassador & Permanent Representative.