ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page
Blog Post
Home 5 Press Releases 5 Delegates from the Dept.of Commerce and the Embassy also participated online
Delegates from the Dept.of Commerce and the Embassy also participated online
Embassy Press Releases / Special Notices
Delegates from the Dept.of Commerce and the Embassy also participated online

Mrs.Poornima Gunasekera,Charge d’ Affaires, a.i and Deputy Permanent Representative of Sri Lanka to the United Nations ESCAP making intervention under Agenda Item 2 of the 7th Session of Committee on Trade and Investment of the UNESCAP reaffirms Sri Lanka’s commitments in regional cooperation in #Trade #Investment

Delegates from the Department of Commerce Sri Lanka,
EDB Sri Lanka and the Embassy also participated online at the session to the held from 27-29 January 2021. More: https://unescap.org/…/committee-trade-and-investment…

https://twitter.com/SLinBangkok/status/1354328408814047234