ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page
Blog Post
Home 5 Press Releases 5 Delicious Sri Lankan food served on a lotus leaf and made by a local family!!
Delicious Sri Lankan food served on a lotus leaf and made by a local family!!

While visiting The Ancient Capital “Anuradhapura”, do not forget to taste a home cooked local meal 🥘 which will tell you the whole story about rich cultural values in Sri Lanka.

SLTPB Visiting Blogger Program 2019 / Aug. Culinary Tourism Project with Luke Martin & Sabrina Davidson from popular culinary YouTube channel Chopstick Travel

Follow us on Instagram : https://www.instagram.com/chopsticktravel