ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page
Blog Post
Home 5 Press Releases 5 Embassy of Sri Lanka in Bangkok looks for a male cleaner cum service assistant to the Embassy
Embassy of Sri Lanka in Bangkok looks for a male cleaner cum service assistant to the Embassy
Embassy Press Releases / Special Notices
Embassy of Sri Lanka in Bangkok looks for a male cleaner cum service assistant to the Embassy
Vacancy Announcement: Embassy of Sri Lanka in Bangkok looks for a male cleaner cum service assistant to the Embassy:

– below 45 years
– cleaning experience is essential
– fluency in English and Thai
– knowledge in serving Food/Tea to the guests
– technical knowledge in building maintenance
– preferably close to Sukumvit Soi 19, Wattana, Bangkok
– clear police report
– attractive salary

Please submit Resume/CV with two referees and your police report in person or by Fax: 02-026 6390 /
email: slemb.bangkok@mfa.gov.lk on or before 30 April 2021