ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page

Press Releases

Home 5 Press Releases 5 Enhancing Trade and Economic Ties with Thailand – Promotion of Sri Lankan Handicrafts

Enhancing Trade and Economic Ties with Thailand – Promotion of Sri Lankan Handicrafts

Enhancing Trade and Economic Ties with Thailand - Promotion of Sri Lankan Handicrafts
In order to promote Sri Lankan Handicrafts in Thailand, Ambassador of Sri Lanka to the Kingdom of Thailand and Permanent Representative to UNESCAP, C. A. Chaminda I. Colonne, chaired an online discussion organised by the Mission with the Creative Craft Industry Club of the Federation of Thai Industries on 05.08.2022.

Chairman of the Creative Craft Industry Club of the Federation of Thai Industries, Rida Srilomsak, members of the Creative Craft Industry Club, Chairman of National Crafts Council, Sampath Erahapola, Officials of the Sri Lanka Handicrafts Board and Export Development Board joined the discussion.

First Secretary/Head of Chancery, A. W. S. Samanmali and First Secretary (Commercial), Vireshika Bandara of the Mission were associated with the Ambassador & Permanent Representative.