ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page
Blog Post
Home 5 Press Releases 5 Feasts to Authentic Local Cuisines at Seelogama Homestay, Belihuloya
Feasts to Authentic Local Cuisines at Seelogama Homestay, Belihuloya
Embassy Press Releases / Special Notices
Feasts to Authentic Local Cuisines at Seelogama Homestay, Belihuloya

After making great progress in controlling the spread of COVID-19 not only Life in Sri Lanka 🇱🇰 returns back to normal, Locals are ready to welcome back tourism with our famous warm hospitality once the island reopen for International tourists.

Follow Johnny FD exploring most famous Sri Lanka Seafood 🦞 Feasts to Authentic Local Cuisines at Seelogama Homestay, Belihuloya

https://www.youtube.com/c/JohnnyFD

(Sri Lanka Tourism Visiting Bloggers Program 2020/Sep. Project)