ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page
Blog Post
Home 5 Press Releases 5 Foreign Secretary Colombage speaks of the repatriation process and the revival of tourism
Foreign Secretary Colombage speaks of the repatriation process and the revival of tourism
Embassy Press Releases / Special Notices
Foreign Secretary Colombage speaks of the repatriation process and the revival of tourism

Foreign Secretary Admiral Prof. Jayanath Colombage was interviewed on Sirasa TV1 on 05 January 2021 where he explained about the repatriation process of Sri Lankan’s overseas and the revival of the tourism industry amid the COVID-19 pandemic.

The full interview is available at: https://youtu.be/RWI8WuQ7qWc