ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page
Blog Post
Home 5 Press Releases 5 Future collaboration and possibilities for partnering with SL private healthcare sector
Future collaboration and possibilities for partnering with SL private healthcare sector
Embassy Press Releases / Special Notices
Future collaboration and possibilities for partnering with SL private healthcare sector
H.E.(Mrs.) Samantha K. Jayasuriya and Embassy staff met Dr. Nipat Kulabkaw, Chief Business Officer (International) of the Bumrungard International Hospital in Bangkok and his team to discuss on future collaboration and possibilities for partnering with SL private healthcare sector on 04 Nov 2020. Bumrungard International Hospital is an internationally accredited, multi-specialty hospital located in the heart of Bangkok, and it is the largest private hospital in Southeast Asia, with 580 beds and over 27 specialty centers with state-or-the-art diagnostic, therapeutic and intensive care facilities in a one-stop medical center.