ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page
Blog Post
Home 5 Press Releases 5 Go on a Couch Safari – Sri Lanka Wildlife Streaming
Go on a Couch Safari – Sri Lanka Wildlife Streaming

Sri Lanka’s first-ever virtual safari from the comfort of your home!

Explore the beauty and wilderness at Minneriya, Kaudulla, Udawalawe, and Yala from 4th to 13th of November with our experienced narrators as they set off on this adventure-filled expedition

Register Now at https://bit.ly/2HuayHg

Join the Couch Safari on Facebook Live, YouTube, Apple TV, Roku TV, Periscope & on the Sri Lanka Tourism website (https://bit.ly/2HuayHg)