ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page
Blog Post
Home 5 Press Releases 5 Hope you enjoyed our first streaming session!
Hope you enjoyed our first streaming session!
Embassy Press Releases / Special Notices
Hope you enjoyed our first streaming session!

If you couldn’t join our giveaway yet, it’s not too late. Share your holiday photo and a short story to stand a chance of winning a visit to Sri Lanka again!

Here’s How to Enter: –
1. Post your fave holiday photo on your Facebook/Instagram account with a short creative description of the experience.

2. Do make sure your post is public and email a screenshot of the post to Wildlifestreaming@srilanka.travel with the subject MY SRI LANKAN STORY

Don’t forget to include your name, country, and contact details too!

Share your entries by 13th November 2020 to stand a chance to win!

Visit for full details: https://bit.ly/2HSyc0x

*Terms and Conditions Apply