ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page
Blog Post
Home 5 Press Releases 5 “India will always be a dependable partner and reliable friend open to strengthening its relationship with Sri Lanka”
“India will always be a dependable partner and reliable friend open to strengthening its relationship with Sri Lanka”
Embassy Press Releases / Special Notices
“India will always be a dependable partner and reliable friend open to strengthening its relationship with Sri Lanka”

says EAM Dr. S. Jaishankar
Full Media Release at: https://mfa.gov.lk/india-sl-07/

Media statement made by Hon. Dinesh Gunawardena, Foreign Minister following his Bilateral Talks with the visiting Indian Minister of External Affairs Dr. S. Jaishankar on 6th January 2021 at the Foreign Ministry
Full Media Statement at: https://mfa.gov.lk/india-sl-2/